محل تبلیغات شما

دانلود بررسی تاثیر آموزش حل مساله تعدیل شده با رویکرد خانواده محور pdf

رحیم حبیبی ، امیر رضا صالح مقدم ، علی طلایی ، سعید ابراهیم زاده ، حسین کریمی مونقی

مقدمه :
جهان در کنار بحران تهدید بمب اتمی، بحران نابودی محیط زیست، بحران فقر جامعه، شاهد بحران اعتیاد نیز می باشد. یکی از مشکلات شایع در اکثر مددجویان معتاد کاهش عزت نفس است. عزت نفس انعطاف پذیری در مقابل تغییرات را افزایش داده و نگرش های مثبت در جهت پیشرفت احساس خودکفایی را تقویت می کند. پژوهش های پیرامون مسئله اعتیاد و ارائه راهکارهای درمانی غیر دارویی اعتیاد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تاثیر آموزش حل مسئله خانواده محور بر میزان عزت نفس مددجویان وابسته به مواد مخدر است.
روش کاراین پژوهش یک مطالعه مورد شاهدی تجربی دو گروهه است که در سال ۱۳۸۹ در کلینیک مهر مشهد انجام شده است. پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت،۶۰ مددجوی وابسته به مواد مخدر در دو گروه ۳۰ نفره آزمون و کنترل به صورت تخصیص تصادفی تقسیم شدند. تمامی واحدهای پژوهش فرم ها و پرسشنامه عزت نفس را قبل از مداخله تکمیل نموده برای گروه آزمون به مدت دو ماه، ۸ جلسه ۴۵ دقیقه ای جلسات حل مساله خانواده محور برگزار گردید. سپس هر دو گروه پرسشنامه عزت نفس را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss و آزمون های دقیق فیشر، تی مستقل و تی زوجی استفاده شد.
نتایجمداخله در گروه آزمون منجر به افزایش معنی داری (۰۰۰۱/۰p=)، به میزان ۵/۴ برابر افزایش در نمره عزت نفس نسبت به گروه کنترل گردید.
نتیجه گیریبکارگیری روش آموزشی حل مسئله با رویکرد خانواده محور می تواند جهت بهبود و تکمیل فرآیند درمانی ترک اعتیاد مددجویان به عنوان یک روش غیر دارویی مفید و موثر باشد.

برای دانلودرایگان اینجا را کلیک کنید


دانلود رایگان نمونه سوالات اصلی آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی 1400 pdf

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی