محل تبلیغات شما

دانلود مقاله نقش دلبستگي به خدا در سخت رويي و عزت نفس اجتماعي کارکنان نظامي pdf

نویسندگان:  

شيخ مهدي*, احمدي خدابخش, غباري بناب باقر, احمدي زاده محمدجواد
مقدمه: امروزه دلبستگي به عنوان سازه اي تحولي و موثر بر فرايند رشد علاوه بر دلبستگي به والدين در ارتباط افراد با خدا نيز مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسي نقش دلبستگي به خدا بر سخت رويي و عزت نفس اجتماعي کارکنان نظامي بود.
روش: تعداد 600 نفر از کارکنان يک واحد نظامي در سراسر کشور با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي خوشه اي انتخاب و پرسشنامه هاي دلبستگي به خدا، سخت رويي و عزت نفس اجتماعي را تکميل نمودند
.
نتايج: نتايج تحليل رگرسيون گام به گام نشان داد، مولفه هاي دلبستگي به خدا به ترتيب در سطوح ايمن
 (61%)، دوسوگرا (3% افزايش) و اجتنابي (% افزايش)، روي هم رفته 82% متغير سخت رويي را تبيين نمودند. ضمن اينکه نتيجه ضرايب رگرسيون نشان داد، بين دلبستگي اجتنابي و اضطرابي به خدا با سخت رويي رابطه منفي و معناداري (p>0.05) و بين دلبستگي ايمن به خدا با سخت رويي رابطه مثبت و معناداري (p>0.05)، وجود دارد. علاوه بر اين دلبستگي به خدا به ترتيب در سطح دوسوگرا و اضطرابي روي هم رفته 72% متغير عزت نفس اجتماعي را تبيين نمودند. ضرايب رگرسيون همچنين نشان داد، بين دلبستگي اجتنابي و اضطرابي به خدا با عزت نفس اجتماعي رابطه منفي و معناداري وجود دارد.
نتيجه گيري: دلبستگي ايمن به خداوند نقش موثري در شکل گيري ويژگي هاي سخت رويي و عزت نفس بالاي اجتماعي کارکنان دارد.

برای دانلود رایگان اینجا را کلیک کنید


دانلود رایگان نمونه سوالات اصلی آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی 1400 pdf

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی