محل تبلیغات شما

دانلود

 تحقیق بررسی مكان یابی دفاتر اسناد رسمی – word

بررسی مكان یابی دفاتر اسناد رسمی

مكان یابی دفاتر اسناد رسمی

اشاره :

بشر در دورانی از زندگی كه می توان آن را دوران زندگی انفرادی نامید، برای تملك و تصرف آنچه لا زم داشت، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمی دانست و از طبیعت به اندازه احتیاج و قدرت خود استفاده می كرد. با گذشت قرن ها و تغییر شیوه زندگی، اشتغال انسان ها به شغل كشاورزی و تهیه مكان برای سكونت، آنان ناچار شدند از مقرراتی پیروی كرده و به مال دیگران دست درازی ننمایند. از این رو اصول و مقرراتی را میان خود مجری ساخته و پیمان های خود را محترم شمردند.

افزایش محصولا ت كشاورزی و نیاز به ایجاد شغل های جانبی برای ارائه خدمات سبب تمركز جمعیت در برخی مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش یافتند.

این تمركز افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال داشت و با توجه به محدودیت و كمبود زمین مسأله مالكیت و به تبع آن تعارض های ملكی میان افراد موجب گرایش آنها به ثبت زمین به صورت ابتدایی آن گردید. این مسأله در بخش های مسكونی شهرها به صورت دقیق تری انجام می پذیرفت.

ثبت اسناد در ابتدا به صورت اوراق عادی و با گواهی معتمد محل و تأیید تعدادی از مردم بومی انجام می پذیرفت؛ اما به مرور زمان و با افزایش پیچیدگی روابط انسان ها، به ویژه در شهرها و بالا رفتن دانش بشری نیاز به ثبت و نگهداری اسناد املا ك به صورت یكنواخت در مكان های قانونی با نظارت دولت ها و توسط افراد ذی صلا ح احساس شد، به نحوی كه امكان دخالت و افراد به حقوق دیگران حتی در مورد اسناد متعلق به افراد ناتوان یا كودكان منتفی و عدالت در جامعه برقرار گردد. از این رو اداره های ثبت اسناد و املا ك تأسیس و به تبع آن دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد مجوز فعالیت قانونی یافتند.

همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلی ازقبیل محدودیت منابع و فقدان امكان مكان گزینی صحیح كاربری های خدماتی برنامه ریزان را به اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برای غلبه بر این نابسامانی ها رهنمون می كند. به منظور رفع این چالش، عوامل تأثیرگذار در مكان گزینی باید شناسایی شوند. مكان گزینی خود به معنای قانونمند كردن براساس شاخص ها و عوامل تأثیرگذار همچون سازگاری، ظرفیت مطلوب و وابستگی می باشد. پایه و اساس مكان گزینی صحیح و مناسب، نوع كاربری است كه باید در بحث مكان گزینی دفاتر اسناد رسمی _كه از كاربری های خدمات شهری محسوب می گردد_ مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه باید علا وه بر استفاده از قوانین مكان یابی از مقررات و قوانین موجود در مجموعه قوانین ثبتی نیز استفاده شود.

مقدمه:

تاریخ قدیمی ترین سند كشف شده به حدود 4 هزار سال قبل از میلا د می رسد كه مربوط به شهر كلده واقع در بین النهرین است.

در ایران قدیمی ترین مجموعه مدون قوانین باستانی اوستاست كه در قسمتی از آن به نام «وندیداد» از عقود و معاهده ها سخن رفته است.

در دوره معاصر در سال های 1290 و 1302 هجری شمسی، قانون ثبت اسناد و املا ك تصویب شد كه در سال 1290 به علت عدم لا زم الا جرا بودن این قانون مسكوت ماند.

سرانجام با اصلا ح قانون سال 1302 در سال 1310 قانون ثبت اسناد و املا ك به اجرا درآمد.

به تبع نیاز به ثبت اسناد و املا ك، پیش بینی مكان هایی خاص برای مراجعه مردم كه همان اداره های ثبت اسناد و املا ك و دفاتر اسناد رسمی بود نیز در دستور كار قانونگذاران قرار گرفت. هم اكنون با تغییرات ایجاد شده در قوانین كه حسب نیاز در طول زمان به وقوع پیوسته است، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی فعلی در اختیار ما قرار دارد. از سویی با توجه به مقتضیات زمان قابلیت تغییر در قوانین یا ایجاد قوانین جدید توسط مراجع ذی صلا ح از طرف قانونگذار پیش بینی شده است.

مكان یابی صحیح

به هنگام مكان یابی 4 پرسش مطرح می شود:

1- از نظر عوامل تأثیرگذار (سازگاری، ظرفیت، مطلوبیت) چه وضعی وجود دارد؟

2- وضعیت موجود شعاع عملكردی و توزیع قضایی دفاتر اسناد رسمی چگونه است؟

3- راه حل اعطای مجوز برای تأسیس دفاتر جدید چیست؟

4- آیا وجود قوانین اام آور ضروری است یا به شیوه نامه های ارشادی در چارچوب روش های علمی برای توزیع مناسب دفاتر اسناد رسمی می توان اكتفا نمود؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

فقدان هیچ گونه محدودیت برنامه ریزی در مكان یابی دفاتر، چه در مرحله اعطای مجوز برای دفاتر جدید و یا نبود اام برای انتقال دفاتر موجود در سطح شهر با توجه به نیازها و محدودیت ها، باعث توزیع نامطلوب دفاتر و به تبع آن ایجاد گرفتاری برای مردم می باشد. اگرچه مواد 4 و5 قانون در مورد مكان دفاتر اسناد رسمی است؛ اما به نظر می رسد این مواد قانونی برای زمان حاضر جامع و مانع نیستند.

اهداف تحقیق

گسترش شهرها موجب افزایش تقاضا می گردد و توسعه كیفی و كمی دفاتر اسناد رسمی نوعی سرمایه گذاری درجهت بهبود كارآیی نظام ثبت اسناد و املا ك بوده و به تبع آن كاهش منازعه و مراجعه به دستگاه قضایی، افزایش ضریب صحت معامله ها درراستای تسهیل آنها و نوعی سرمایه گذاری انسانی بلندمدت برای جلوگیری از اتلا ف وقت مردم را در پی دارد.

هدایت موزون تأسیس دفاتر در سطح شهر، مشخص كردن نواحی محروم و اولویت بندی در بحث تأمین دفاتر این مناطق، مشخص نمودن بهترین وضعیت دفاتر درجهت دسترسی آسان و سریع افراد به اداره ها و ارگان های مرتبط و تخصصی كردن دفاتر به منظور همكاری با ارگان های یاد شده از جمله اهداف این تحقیق است. همچنین در صورت استفاده از تحلیل های GIS می توان مكان گزینی دفاتر را با در نظر گرفتن مبحث های اقتصادی برای توزیع مناسب درآمد میان دفاتر مورد بررسی قرار داد.

فرضیه های تحقیق

توسعه پایدار شهری یا به عبارت دیگر در كنار هم قرار دادن متعادل، معقول و منطقی براساس الگوهای مناسب عناصر شهری، هدف غایی برنامه ریزان شهری می باشد.در بیشتر شهرهای ایران در مورد دفاتر اسناد رسمی شرایط زیر حاكم است:

1- گرچه در مقایسه با گذشته نه چندان دور تعداد دفاتر اسناد رسمی شهرها از نظر كمی و كیفی بسیار تغییر نموده است؛ اما تا رسیدن به حد مطلوب فاصله وجود دارد.

2- از نظر مجاورت با كاربری ها هیچ گونه تناسب خاص و معقولی دیده نمی شود.

3- وضعیت دسترسی مردم به دفاتر اسناد رسمی تابع هیچ برنامه خاصی نیست.

4- این دفاتر در كنار اداره های مرتبط یا شعبه های بانك های همكار قرار ندارند.

5- پوشش عملكردی دفاتر ناقص و نامناسب می باشد.

تعریف متغیرها

سازگاری:همكاری، همیاری و همخوانی میان متغیر در حال بررسی و سایر فعالیت های شهری از یك سو و هماهنگی بین فرم و عملكرد دفترخانه

شعاع عملكردی:حداكثر مسافت قابل قبول برای دسترسی افراد

نوع دسترسی:دسترسی پیاده و سواره

مساحت زیربنای دفترخانه با توجه به میزان مراجعه ها و ارتباطات و میزان و كیفیت دسترسی از نظر طبقه و امكانات رفاهی همچون آسانسور.

تعریف ها

مكان یابی:فعالیتی است كه قابلیت ها و توانایی های یك منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب و كافی و ارتباط آن با سایر كاربری های شهر برای انتخاب مكانی مناسب به منظور استفاده در یك كاربری خاص را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

قالب فایل : ورد

تعداد صفحات : 13 صفحه

برای دانلود رایگان اینجا را کلیک کنید


دانلود رایگان نمونه سوالات اصلی آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی 1400 pdf

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی